ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes en van alle met SPRDLUX EVENTS, Heizijde 125, 2300 Turnhout, gesloten overeenkomsten. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door SPRDLUX EVENTS.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De opgegeven uren zijn een schatting, de werkelijk gepresteerde uren zullen gefactureerd worden. Een significante afwijking zal eerst met de klant besproken worden.

De prijzen zijn gebaseerd op het opgegeven aantal deelnemers, gasten, en andere parameters. Een wijziging in dit aantal zal een wijziging in de opgeheven prijsofferte tot gevolg hebben.

De voorgestelde activiteiten, entertainment, en andere in de offerte kunnen aangeboden worden afhankelijk van hun beschikbaarheid. Na confirmatie van de offerte wordt er nagegaan of het voorgestelde (venue, entertainment, …) al dan niet beschikbaar is voor uw event.

De ideeën voorgesteld in deze offerte blijven eigendom van SPRDLUX EVENTS. Blijkt dat de klant het concept zelf uitvoert met de voorgestelde of andere leveranciers, dan wordt een commissie van 15% op de uitgaven gerekend van het concept / creatie.

 

 1. Totstandkoming overeenkomsten. Onze offertes zijn geldig gedurende 15 dagen en zijn louter informatief. Bij events wordt er bij de ondertekening van de bestelbon of bevestiging van de opdracht een factuur opgemaakt tbv 40% van de totaalfactuur. Één maand voor de uitvoering van de opdracht wordt een factuur opgemaakt van 30% van de totaalfactuur en 30% te betalen na de prestatie. Facturen zijn steeds te betalen binnen de 7 dagen na factuurdatum.

De schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte dient te worden toegezonden aan SPRDLUX EVENTS met zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Heizijde 125. Een begin van uitvoering aan de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

 1. Annulering. De overeenkomst kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd bij een ter post aangetekend schrijven. Bij annulering is er een opzeggingsvergoeding verschuldigd van: 70 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt tot 14 dagen vooraf en 30 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt tot 1 maand vooraf uitvoering overeenkomst/opdracht. Dit alles behoudens het recht voor SPRDLUX EVENTS om, voor zover hiertoe aanleiding bestaat, een hogere vergoeding te vorderen. Het bedrag van de overeenkomst omslaat de vaste en eventuele variabele faciliteiten.
 2. Uitvoering van de overeenkomsten.

4.1 Voor de uitvoering van haar verbintenissen, is het SPRDLUX EVENTS toegelaten beroep te doen op derden.

4.2 Wijzigingen in het aantal gasten dienen uiterlijk 10 dagen voor de geboekte activiteit schriftelijk te worden medegedeeld aan SPRDLUX EVENTS. Laattijdig medegedeelde wijzigingen zullen als onbestaande worden beschouwd. Een vermindering van het aantal gasten mag niet meer bedragen dan 10 % van het oorspronkelijk aantal. Wijziging van meer dan 10 % van het oorspronkelijk aantal, zal aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

4.3 Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen dranken niet kunnen geleverd worden, dan behoudt SPRDLUX EVENTS zich het recht voor het aanbod aan te passen met gelijkwaardige dranken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding. 4.4 De klant is integraal verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van zijn gasten en dient in te staan voor alle nuttige verzekeringen dienaangaande. De klant dient, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, in te staan voor alle nuttige verzekeringen m.b.t. de organisatie en het gebruik van de installaties en infrastructuur. De klant vrijwaart SPRDLUX EVENTS en haar zaakvoerder voor welkdanige aanspraken welke rechtsreeks jegens hen zouden kunnen worden gesteld door gasten van de klant.

 1. Schade. Schade aan de installaties en de infrastructuur van SPRDLUX EVENTS of de gehuurde locatie/infrastructuur valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade heeft veroorzaakt en de klant. Bij gebreke aan schriftelijke en voorafgaande opmerkingen, wordt de klant geacht de installaties en infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat.
 2. Veiligheidsvoorschriften / geluidsoverlast

6.1 De klant zal op eigen kosten zorgen voor nodige maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie, e.d.) van de door hem georganiseerde activiteit. Indien deze van toepassing is op de activiteit van de klant op de locatie.

6.2 De voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d. dienen stipt te worden nageleefd door de klant. Bij gebreke waarvan SPRDLUX EVENTS zich het recht voorbehoudt om de activiteit onmiddellijk stop te zetten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

6.3 SPRDLUX EVENTS is niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de voormelde voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d.

 1. Klachten. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht per aangetekende post worden geformuleerd binnen de 8 dagen. Na deze termijn worden de leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Voor geleverde drank is na verbruik geen klacht meer mogelijk. Voor zover de aansprakelijkheid van SPRDLUX EVENTS, is deze slechts beperkt tot de directe schade welke maximaal beperkt is tot de prijs voor volledige uitvoering van de overeenkomst.
 2. Overmacht. Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij SPRDLUX EVENTS of bij de firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat SPRDLUX EVENTS aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.
 3. Prijzen – Betaling

9.1 De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij andersluidend vermeld. SPRDLUX EVENTS behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der producten.

9.2 Alle facturen zijn betaalbaar op de factuur vermelde vervaldag: 7 werkdagen.

9.3 In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1,5 % per maand. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125 €. Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft SPRDLUX EVENTS het recht om alle prestaties leveringen en werken te schorsen op risico van de klant. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die SPRDLUX EVENTS het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming. Het is SPRDLUX EVENTS toegelaten ten allen tijde haar vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

 1. Tegemoetkomingen en afstandsverklaring. In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege SPRDLUX EVENTS, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Verjaring - Toepasselijk recht - Bevoegde Rechtbank

11.1 Voor zover van toepassing, verklaart de klant uitdrukkelijk te verzaken aan de verkorte verjaringstermijnen voorzien het B.W..

11.2 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met SPRDLUX EVENTS

11.3 Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen afdeling Turnhout.

12 AVG / GDPR. De persoonsgegevens van opdrachtgevers worden door SPRDLUX EVENTS verwerkt in het kader van de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en zo nodig laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek per post op adres, Sprdlux Events, Heizijde 125, 2300 Turnhout of per mail op info@sprdlux.be met bewijs van identiteit dat gericht is aan SPRDLUX EVENTS. Meer informatie over de manier waarop SPRDLUX EVENTS persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.sprdlux.be/privacy/ in ons privacy beleid hieromtrent. Uw gegevens kunnen ook verwerkt worden voor direct marketing om u op de hoogte te houden van andere diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de opdrachtgever dit niet wilt , volstaat het dit mee te delen op info@sprdlux.be of per post aan ons adres: Sprdlux Events, Heizijde 125, 2300 Turnhout.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten