top of page

Privacybeleid

PRIVACY POLICY
SPRDLUX EVENTS, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Heizijde 125
ondernemingsnummer BE0832.273.262, 0468 104 478, hierna genoemd SPRDLUX
EVENTS , gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacy Policy
wordt dan ook weergegeven welke persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze
gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze
gegevens te waarborgen.
SPRDLUX EVENTS volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. Vanaf haar inwerkingtreding zullen de bepalingen van de Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EU,
hierna genoemd ‘GDPR’, gevolgd worden. Voorts zal SPRDLUX EVENTS er zorg voor
dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de
uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.
1.0 DIT PRIVACY STATEMENT IS VOOR U BEDOELD WANNEER U:
• een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) opdrachtgevers, klanten of
afnemers van één of meerdere diensten van SPRDLUX EVENTS ;
• een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) leveranciers;
• een externe consultant bent of een contactpersoon bij één van onze externe audit- of
consultancybedrijven;
• een contactpersoon bent als sollicitant in het kader van een inschrijving bij
SPRDLUX EVENTS of kandidatuurstelling voor een vacature.
• een contactpersoon bent bij elke instantie (bedrijf, overheid, beroepsfederatie van
werkgevers of van werknemers, school, universiteit, partner, ... ) waarmee wij een vorm van
contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden en waarvan wij
persoonsgegevens verzamelen.
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie
gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.
1.1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE VAN JOU?
Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Zo kan SPRDLUX EVENTS als verwerkingsverantwoordelijke onder andere, uw naam,
adres, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.
1.2 VERWERKING
Deze persoonsgegevens worden door SPRDLUX EVENTS verwerkt en gebruikt om haar
dienstverlening te optimaliseren en om zo efficiënt en correct mogelijk te kunnen werken.
Hieronder dient onder andere te worden begrepen:
- het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten (het voeren van boekhouding, het
opstellen van adviezen of overeenkomsten, diverse soorten begeleiding, rechtszaken, …);
- het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatieverplichting
conform de bepalingen van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en
financieren van terrorisme);
- het implementeren van marketingstrategieën (bijvoorbeeld het verzenden van
nieuwsbrieven);
- het uitvoeren van (interne) analyses en de ontwikkeling van nieuwe producten.
SPRDLUX EVENTS zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte
persoonsgegevens. Zowel SPRDLUX EVENTS als haar aangestelden nemen de nodige
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.
In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal SPRDLUX EVENTS er over waken dat
uw gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende
gegevens worden verbeterd of verwijderd.
Voorts zal SPRDLUX EVENTS er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor
zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en
verwerkingsmogelijkheden. Deze zullen beperkt blijven tot de personen die deze nodig
hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften
van de dienst. Op deze manier tracht SPRDLUX EVENTS een passend beveiligingsniveau
te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.
De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan SPRDLUX EVENTS
te verstrekken omwille van een wettelijke verplichting (o.a. inzake de Wet ter voorkoming van
het witwassen van geld en financieren van terrorisme) en/of omdat dit een noodzakelijke
voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Indien de betrokkene de
gevraagde gegevens niet verstrekt, zal SPRDLUX EVENTS de gevraagde diensten niet
mogen en/of kunnen leveren.
In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende
natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of
dienst te kunnen leveren. Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de
leveranciers van SPRDLUX EVENTS , wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer SPRDLUX
EVENTS betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de
veiligheid van de producten te garanderen, om een gerechtvaardigd belang en om de
(eigendoms)rechten van SPRDLUX EVENTS te beschermen.
SPRDLUX EVENTS zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of
internationale organisaties, tenzij voor een gerechtvaardigd belang.
De verzamelde persoonsgegevens zullen door SPRDLUX EVENTS gedurende een periode
van twee jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij
bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.
Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond
Verwerken van uw vraag via het
contactformulier, per mail, telefonisch of via
social media.
Gerechtvaardigd belang: om een antwoord
te kunnen bieden op uw vragen.
Direct marketing doeleinden om u te kunnen
voorzien van individuele communicatie,
promoties, aanbiedingen en andere
advertenties van ons of onze geselecteerde
partners.
Gerechtvaardigd belang: om u op de hoogte
te houden van onze aanbiedingen.
U informeren met behulp van periodieke
nieuwsbrieven.
Toestemming
Profilering door middel van een cookie die
uw onlinegedrag en voorkeuren analyseren.
Op die manier houden wij u op de hoogte
van interessante activiteiten bij SPRDLUX
EVENTS die u interesseren.
Toestemming
Klantenbeheer Uitvoering van een overeenkomst
Interne doeleinden zoals audits,
gegevensanalyse en onderzoek om de
producten, diensten en communicatie te
verbeteren.
Gerechtvaardigd belang.
1.3 COOKIES
De rubriek “cookies” laat ons toe meer te weten over de oorsprong en het gebruik van de
navigatiegegevens die bij de raadpleging van onze website opgeslagen worden, en over uw
rechten hieromtrent. Deze rubriek is bijgevolg belangrijk voor u, aangezien u een positieve
ervaring met onze diensten wenst te hebben, die uw gegevens op een vertrouwelijke manier
moeten behandelen, en ook voor ons, aangezien we een nauwkeurig en volledig antwoord
wensen te formuleren op uw vragen omtrent de raadpleging van onze website, rekening
houdende met uw verlangens. Als u onze website raadpleegt, kunnen er daarom gegevens,
met betrekking tot de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, etc.) op
onze website/app, geregistreerd worden in bestanden – de zogenaamde “cookies”- en op uw
apparaat geïnstalleerd worden. Bovendien hebben we ook de mogelijkheid om direct, of via
onze dienstverleners advertentieruimte te kopen, om onze activiteiten en aanbiedingen op
websites/apps van derden in het oog te laten springen, door middel van boodschappen met
een publicitaire inhoud (tekst, beelden, animaties, video’s, etc.), verspreid door deze
websites/apps. Denk eraan dat enkel de uitgever van een cookie in staat is deze te lezen of
de informatie, die daartoe behoort, te wijzigen.
Wat is een cookie ?
Een cookie is een klein bestand, in de vorm van een tekst, dat op uw computer wordt
opgeslagen tijdens uw bezoek aan een website. Het voornaamste doel van deze cookies is
om informatie, met betrekking tot uw navigatie op websites te verzamelen, en om u op deze
wijze persoonlijke diensten te kunnen voorstellen.
Op uw computer worden de cookies beheerd door uw browser.
Verschillende soorten cookies;
Wanneer u ingelogd bent op onze website www.domeinnaam.be, kunnen we ertoe gebracht
worden, onder voorbehoud van uw voorkeur, verschillende cookies op uw apparaat te
installeren, zodat we de browser van uw apparaat kunnen herkennen tijdens de
geldigheidsduur van een bepaalde cookie.
Op onze website worden er verschillende soorten cookies gebruikt, met elk een ander
doeleinde.
De functionele cookies:
Het gaat hier om cookies, die aan SPRDLUX EVENTS de mogelijkheid geven om uw
ervaring op onze website te personaliseren (bijvoorbeeld door de laatst geraadpleegde
producten weer te geven, door inloggegevens te bewaren, door de artikelen in uw
winkelwagentje te bewaren, alvorens u verdergaat) of door de weergave van onze www.
alekos.be aan de voorkeuren voor beeldweergave op uw apparaat (resolutie,
besturingssysteem, etc.) tijdens uw bezoek aan onze website aan te passen, in
overeenstemming met het materiaal en de software voor visualisering en beeldweergave,
geïnstalleerd op uw apparaat.
Het gaat hier om cookies die aan SPRDLUX EVENTS de mogelijkheid geven om de
prestaties van de website te verhogen en de werking ervan te verbeteren (onze website
verzamelt bijvoorbeeld vanaf de actieve software op uw eigen computer gegevens over de
datum, de geraadpleegde pagina’s, de tijd van raadpleging, het IP-adres, de
toegangsverlener, de zoekmachine en de link die aanleiding gaf tot uw bezoek). Door de
verzameling van deze gegevens kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website
verbeteren en de doeltreffende werking van onze partnerschappen verhogen.
Third-party cookies:
Wanneer u op onze website surft, kunnen een of meerdere cookies van onze partners
(« third-party cookies » ) op uw computer geplaatst worden. Deze third-party cookies hebben
als doel uw interesses, op basis van de geraadpleegde of gekochte producten op onze
website, te identificeren en de navigatiegegevens te verzamelen, zodat de boodschappen
die aan u gericht zijn buiten onze website gepersonaliseerd kunnen worden. In het kader van
dergelijke partnerschappen met publicitaire doeleinden kan SPRDLUX EVENTS verzocht
worden om gegevens betreffende uw aankopen en de geraadpleegde producten op onze
website aan onze partner door te geven.
We zien erop toe dat onze partnerbedrijven de verzamelde gegevens op de website
www.domeinnaam.be uitsluitend gebruiken voor de vooropgestelde noden van SPRDLUX
EVENTS , en in overeenstemming met onze instructies, onder eerbiediging van de
gewijzigde wet voor informatica en vrijheid van 6 januari 1978, en van de algemene
verordening gegevensbescherming n° 2016/679 van 27 april 2016, en zich eveneens ertoe
verbinden geschikte beveiligings- en beschermingsmaatregelen voor de vertrouwelijkheid
van de gegevens te voorzien.
Uw voorkeur betreffende de cookies
Er zijn tal van mogelijkheden voor het beheer van de cookies. Via de gekozen instellingen
voor privacy worden zowel de online navigatie als de toegang tot bepaalde diensten
beïnvloed, waarbij het gebruik van cookies noodzakelijk is. U kunt uw keuze op elk moment
aangeven, door uw wensen op vlak van cookies uit te drukken en aan te passen, via de
methodes die hieronder worden beschreven, of door uw navigatiesoftware correct in te
stellen.
U kunt bij de instellingen van uw navigatiesoftware aanduiden dat de cookies op uw apparaat
geregistreerd moeten worden, of dat deze daarentegen geweigerd moeten worden, ofwel
systematisch, ofwel volgens de uitgever ervan. U kunt bovendien ook bij de instellingen van
uw navigatiesoftware ervoor kiezen dat u steeds de optie moet hebben om de cookies te
aanvaarden of te weigeren, voordat een bepaalde cookie automatisch op uw apparaat
geïnstalleerd wordt. Als u hierover meer informatie wenst, raadpleeg dan snel de rubriek
‘Hoe kunt u uw voorkeuren aanduiden, afhankelijk van de browser die u gebruikt?’
De registratie van een cookie op een apparaat is voornamelijk onderworpen aan de wil van
de gebruiker van het apparaat, die op elk ogenblik uitgedrukt of gewijzigd kan worden, en
volledig gratis via de keuzes die door de navigatiesoftware worden aangeboden. Als u in uw
navigatiesoftware ervoor gekozen heeft, de registratie van cookies op uw apparaat te
accepteren, worden de cookies, die in de geraadpleegde pagina’s en inhoud geïntegreerd
zijn, tijdelijk op uw apparaat in een hiervoor voorziene ruimte bewaard. Deze cookies kunnen
er enkel door hun oorspronkelijke uitgever gelezen worden.
Als u de registratie van cookies op uw apparaat weigert, of u diegene, die reeds
geregistreerd werden, verwijdert, kunt u geen gebruik meer maken van een reeks functies,
die evenwel noodzakelijk zijn voor het surfen op bepaalde pagina’s van onze website. Dit is
onder andere het geval bij pagina’s of diensten waarbij u zich moet identificeren. Dit is
eveneens het geval wanneer wij – of onze dienstverleners – niet in het kader van de
technische compatibiliteit in staat zijn het type van de gebruikte browser op uw apparaat, de
taal- en de beeldinstellingen of het land, waarin uw apparaat met het internet verbonden is,
te herkennen. In dergelijk gevallen onttrekken we ons aan alle verantwoordelijkheid voor de
gevolgen, die voortvloeien uit een verminderde werking van onze diensten, aangezien we
onmogelijk de cookies kunnen registreren of raadplegen die noodzakelijk zijn voor een
correcte werking van onze website. Het gaat hier dan om de cookies die door u geweigerd of
verwijderd werden.
Wanneer u uw apparaat met andere personen deelt:
§ In dit geval kunnen we niet op een correcte manier garanderen dat de diensten die op uw
apparaat worden aangeboden overeenstemmen met hetgeen er enkel bij eigen gebruik
wordt voorgesteld. Deze kunnen immers eveneens op een andere gebruiker van het
apparaat afgestemd zijn.
§ U bent vrij om te kiezen, het apparaat met andere personen te delen. In dit geval bent u
natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de privacy instellingen van uw browser op vlak van de
cookies.
Hoe kunt u uw voorkeuren aanduiden, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
Voor het beheer van de cookies en uw voorkeuren is de configuratie van elke browser
verschillend. Deze configuratie wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u
steeds kunt controleren, op welke manier u uw voorkeuren op vlak van de cookies kunt
wijzigen.
§ Voor Internet Explorer:
(https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-
cookies)
§ Voor Safari:
(https://support.apple.com/kb/index?page=search&locale=nl_BE&q=cookies%20safar
i)
Of volg de volgende instructies : Kies Safari > ‘Voorkeuren’, klik daar op ‘Privacy’; klik
vervolgens op ‘Cookies tonen’, en kies een van de gewenste opties
§ Voor Chrome: klik hier (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl)
Of volg de volgende instructies : open het configuratiemenu (icoon van moersleutel),
en kies voor ‘Instellingen ; klik vervolgens op ‘Geavanceerd’ en kies voor ‘Instellingen
voor content’, kies ten slotte voor een van de gewenste opties.
§ Voor Firefox:https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderengegevens-
wissen-websites-opgeslagen)
§ Voor Opera:http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html)
Als u meer wenst te weten over de cookies en hun beheer, ga dan naar de optie ‘Help’ in het
menu van uw browser.
Bij het bezoeken van de website van SPRDLUX EVENTS dient de betrokkene zich akkoord
te verklaren met het gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om diens
voorkeuren te registreren. Op haar beurt kan deze informatie gebruikt worden om de
functionaliteit van de website te optimaliseren. Voorts kunnen deze cookies ook gebruikt
worden om instellingen op te slaan of patronen te herkennen. Verder wordt er ook gebruik
gemaakt van webbakens en andere soortgelijke technologieën, alsook Google Analytics. Op
deze manier tracht SPRDLUX EVENTS haar klanten per e-mail enkel op de hoogte te
brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen
vertonen.
Veiligheid van de gegevens
Wij engageren ons de veiligheid van de persoonlijke gegevens te garanderen via strikte
procedures binnen onze onderneming. Voor gegevens die "online" verkregen werden, maken we
gebruik van het beveiligde SSL Protocol dat u een hoog niveau van bescherming biedt.
1.4 RECHTEN VAN EEN NATUURLIJKE PERSOON
SPRDLUX EVENTS zal de uitoefening van de volgende rechten aan
de natuurlijke persoon faciliteren:
- recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
- recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
- recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
- recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
- recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
- recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.
Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, dient de natuurlijke persoon hieromtrent een e-mail
te verzenden aan het e-mailadres Info@sprdlux.be of een brief op ons adres. Ten einde
zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller dient deze een kopie van zijn/haar
identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen. SPRDLUX EVENTS zal binnen een maand
reageren op het verzoek van de betrokkene.
Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming
voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter
geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
voor de intrekking daarvan.
1.5 CONTACTNAME
De verantwoordelijke gegevensbescherming van SPRDLUX EVENTS kan gecontacteerd
worden op het e-mailadres: Info@sprdlux.be
Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een
inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij
de bevoegde toezichthoudende autoriteit. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
of op adres:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
1.6 SLOTBEPALINGEN
Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende
Privacy Policy en een overeenkomst tussen SPRDLUX EVENTS en een klant, zullen de
bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren.
SPRDLUX EVENTS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te
allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.
Bijlage 02
DISCLAIMER
Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt
betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie door de snelle evolutie van
de behandelde materies verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk
voor eventuele onvolkomenheden ter zake.
De verstrekte informatie is evenmin bedoeld als een advies of een dienstverlening. De
bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie
vermeld in deze website. Bovendien is het steeds aangewezen om onze deskundigen te
raadplegen over de wijze van aanwending van deze informatie.
Overname van opgenomen gegevens is toegestaan op voorwaarde dat deze gegevens
louter voor informatieve doeleinden worden aangewend en mits bronvermelding.
Bijlage 03
Clausule voor op contactpagina.
SPRDLUX EVENTS , Heizijde 125, B- 2300 Turnhout, verwerkt uw persoonsgegevens met het
oog op klanten- of prospectenbeheer. Indien u dit als prospect niet wilt, volstaat het ons een mail
te sturen ( Info@sprdlux.be)
U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van
identiteit, uw naam en adres. Dit kan per brief op adres of per mail. (klik hier). Meer informatie
over ons beleid vind je op onze website. https://www.sprdlux.be/privacy
Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Of
Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van
essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan
ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van
27 april 2016 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

 

Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

 

“Essentiële cookies”

 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

 

“Marketing cookies”

 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

“Functionele cookies”

 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

 

“Analytische cookies”

 

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

 

Overzicht van cookies

 

Essentiële cookies

 

XSRF-TOKEN

 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

hs

 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

svSession

 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

 

Duurtijd: 2 jaar

 

SSR-caching

 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

 

Duurtijd: 1 minuut

 

_wixCIDX

 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

 

Duurtijd: 3 maanden

 

_wix_browser_sess

 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

 

Duurtijd: Sessie

 

Consent-policy

 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

 

Duurtijd: 12 maanden

 

smSession

 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

 

Duurtijd: Sessie

 

TS*

 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

bSession

 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

 

Duurtijd: 30 minuten

 

Fedops.logger.sessionId

 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

 

Duurtijd: 12 maanden

 

Marketing cookies

 

fbp

 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 180 dagen

 

Functionele cookies

 

wixLanguage

 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

 

Duurtijd: 12 maanden

 

Analytische cookies

 

ga

 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 2 jaar

 

gid

 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 24 uur

 

gat

 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

 

Duurtijd: 10 minuten

 

hjid

 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 1 jaar

 

utma

 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

 

Duurtijd: 2 jaar

 

utmz

 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

 

Duurtijd: 6 maanden

 

Beheer van cookies

 

Beheer van cookies via je browser:

 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

bottom of page